Cookie politikk

Forretningsvilkaar

BILLIGPAKKE.NO – GJELDENDE FRA 1.1.2021

1. GENERELT

1.1 Ved Billigpakke.no forstås:

Billigpakke.no AS
C. J. Hambros plass 2c
0164 Oslo
Norge
Telefon: +47 815 03 871 E-post: kontakt@billigpakke.no Org.nr.: 917426252

1.2 Ved kunde forstås: Den person som enten agerer på vegne av seg selv, en annen person eller en virksomhet som fullmaktshaver til å foreta en bestilling av en forsendelse hos Billigpakke.no.

1.3 Ved avsender forstås den part som har siste kontakt med forsendelsen før overlevering til fraktselskapet som forestår forsendelsen.

1.4 Ved mottaker forstås den part som forsendelsen sendes til.

1.5 Vær oppmerksom på at kunde, betaler, eier, avsender og mottaker er fem juridisk ansvarlige parter med forskjellige ansvar, uanfektet om det er tale om én og samme eller forskjellige fysiske og/eller juridiske personer. Allmenn lovgivning og rettspraksis er gjeldende, hvis det ikke er særskilt nevnt annet i nærværende eller underleverandørers betingelser.

1.6 Disse forretningsbetingelsene utgjør det avtalegrunnlaget hvorpå Billigpakke.no vil transportere pakker, paller, containere, flyttegods og dokumenter.

1.7 Med mindre det er avtalt spesielle tjenester, er de transporttjenestene som Billigpakke.nos kundeservice skal sikre begrenset til transport av bestilt forsendelse og, der det er relevant, avhentning og levering av forsendelse.

1.8 Avvisning av forsendelse. Billigpakke.no tilbyr frakt på vegne av anerkjente fraktselskaper, men frakter ikke selv og er ikke befordringspliktlig transportør i henhold til postloven. Billigpakke.no forbeholder seg derfor retten til, etter sitt frie skjønn, å nekte transport av hvilken som helst pakke opp til og med det tidspunktet hvor pakken er innlevert til Billigpakke.no eller underleverandører med henblikk på transport. Dette gjelder eksempelvis også pakker som umiddelbart oppfyller leverandørenes betingelser, men som av sjåføren vurderes uegnet til transport grunnet innholdets beskaffenhet, mangelful emballasje i forhold til innholdets særlige natur eller lignende.

1.9 Nærværende forretningsbetingelser gjelder alle Billigpakke.nos aktiviteter og tjenester utført på vegne av kunden, uansett om disse blir utført av Billigpakke.no eller av Billigpakke.no’s underleverandører.

1.10 VIKTIG NB: NÆRVÆRENDE BETINGELSER UTGJØR DERMED DET PRIMÆRE AVTALEGRUNNLAGET SOM DET KUN AVVIKES FRA I DET OMFANG DET ER NEVNT I NÆRVÆRENDE HANDELSBETINGELSER. AVVIK SKJER MED HENBLIKK PÅ SIKRING AV DE GODER OG BEGRENSNINGER SOM ER SÆREGNE FOR DE INDIVIDUELLE UNDERLEVERANDØRENE, DERFOR VIL DET I DISSE SITUASJONENE HENVISES TIL OMTALTE LEVERANDØRERS EGNE HANDELSBETINGELSER SOM OGSÅ VEDLEGGES KUNDENS ORDRE.

UPS

https://www.ups.com/no/no/help-center/legal-terms-conditions.page

FEDEX

https://www.fedex.com/no-no/conditions-of-carriage.html

BWS

https://www.bws.net/da/conditions/general

TNT

https://www.tnt.com/express/no_no/site/terms-conditions.html

INTERNORDIC

http://www.intnordic.com/conditions/

POSTNORD

http://www.postnord.no/nb/siteassets/pdfs/postnord-brukerguide-2019.pdf

BRING

https://www.bring.no/vilkar

POSTEN

https://www.posten.no/vilkar

DHL

https://www.logistics.dhl/no-no/home/footer/terms-of-use.html

1.11 Billigpakke.no benytter underleverandører som f.eks. UPS, Bring, Postnord, DHL og FEDEX til å forestå Billigpakke.nos ytelser og tjenester. Billigpakke.no søker å ivareta kontakten med disse på vegne av kunden i tilfeller av eventuelle kundeservice-oppgaver. Avhengig av situasjonen kan det imidlertid være tilfeller der det vil være nødvendig for kunden å kommunisere direkte med underleverandøren.

1.12 Vilkår som ikke fremgår av de nærværende forretningsbetingelsene eller de henviste underleverandørenes forretningsbetingelser, eller som ikke øvrig er skriftlig avtalt mellom Billigpakke.no og kunde, kan ikke gjøres gjeldende.

2. PRIS

2.1 HVA ER INKLUDERT I PRISEN

2.1.1 De oppgitte prisene er inklusivt eventuelle drivstofftillegg og vises både med og uten moms. Beløp vedrørende forsikring er derimot momsfri.

2.1.2 Prisene for forsendelser utenfor EU er momsfrie, og følgelig avgifter etc. på forsendelser utenfor EU er også momsfritt.

2.1.3 Prisen er uten toll og avgifter, jf. Avsnittet om Toll og Tolldokument. Prisen beregnes ut fra vekt eller størrelse på forsendelsen, den såkalte volumvekt.

2.1.4 Volumberegning er transportnæringens måte å konvertere volum til et tall som kan sammenlignes med vekten på forsendelsen. For å finne volumvekten må du først multiplisere lengde, bredde og høyde i cm. Del deretter med 5000. Eks. (LxBxH) / 5000. Noen underleverandører kan bruke andre volumberegningsfaktorer

2.1.5 Volumvekten holdes opp mot den faktiske vekten. Den høyere vekten av de to er beregningsgrunnlaget for prisen.

2.1.6 Alle forsendelser måles og veies elektronisk på vei til mottakeren, og hvis det er et avvik fra informasjonen kunden har gitt, noe som gjør forsendelsen dyrere enn beregnet, forbeholder Billigpakke.no seg retten til å fakturere kunden for avviket, og å pålegge et etterfaktureringsgebyr på NOK . 95, - (118,75 inkl. moms) og eventuelt avvise forsendelsen. Hvis kunden bestiller og

betaler for en større eller tyngre forsendelse enn kunden faktisk transporterer, medfører dette ikke muligheten for kompensasjon eller refusjon på forskjellen mellom bestilt og faktisk målt og veid forsendelse.

2.1.7 Prisen justeres kontinuerlig, og prisregnerens oppslag kan derfor variere

2.1.8 Prisen inkluderer at kunden i utgangspunktet dekkes for tap gjennom valgt leverandørs forsikring. I tilfelle den valgte leverandøren ikke tilbyr dekning, vil Billigpakke.nos standardforsikring tre i kraft og sikre kunden dekning på opptil 500 NOK inkludert moms. Hvis den enkelte underleverandør tilbyr en standardforsikring, er det denne forsikringen som dekker hele kundens regning. Hvis det kreves ytterligere dekning, kan kunden tegne en tilleggsforsikring gjennom Billigpakke.no. Mer informasjon finner du i kapittel 15 "Forsikring".

2.1.9 Prisen på forsendelser beregnes ut fra kundens oppgitte informasjon (størrelse, vekt, antall, innsamlingspunkt, destinasjon og ønsket servicenivå) i prisberegningen, som du finner på www.billigpakke.no

2.1.10 NB: DET ER KUNDENS EGET ANSVAR Å SIKRE AT OPPLYSNINGENE SOM ER OPPGITT ER KORREKTE. HVIS OPPLYSNINGENE IKKE STEMMER, ER DET KUNDEN ALENE, SOM ER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE UTGIFTER SOM DETTE MÅTTE MEDFØRE

2.1.11 PRIS-KALKULATOREN PÅ WWW.BILLIGPAKKE.NO OPPGIR ALLTID GRUNNEN FOR KUNDENES PRIS, MED MINDRE ET ANNEN SKRIFTLIG TILBUD MOTTAS FRA BILLIGPAKKE.NO, OG PRISEN SOM ER OPPLYST OG BEKREFTET UNDER BESTILLINGEN ER GJELDENDE OG ANNSES SOM AKKSEPTERT NÅR BESTILLINGEN ER GJENNOMFØRT PÅ WWW.BILLIGPAKKE.NO

2.2 UTGIFTER SOM IKKE ER INKLUDERT I PRISEN

2.2.1 Gebyrer for feil, endringer eller mangler fra kundens side.
Ved feil eller mangler fra kundens side, vil kunden bli belastet for eventuelle utgifter dette medfører, jf. Billigpakke.no og underleverandørenes kjøpsvilkår. Avhengig av feilens karakter, kan det også bety at store deler av Billigpakke.no og fraktleverandørers leveringstid, garantier og generelle ansvar bortfaller.
Avgifter er ikke begrenset til, men er først og fremst gjennom følgende standardpriser:

2.2.1.1 Endring av mottakeradresse ved feil eller omdirigering til ny adresse innen samme postnummer på kundens initiativ NOK 49, - (61,25 inkl. moms )

2.2.1.2 Feil eller ufullstendig adresse NOK 49.- (61,25 inkl. moms ) 2.2.1.3 Etiketten er ikke printet og påført NOK 25.- (31,25 inkl. moms )

2.2.1.4 ikke systemkompatibel (ikke stabelbar), ufullstendig eller utilstrekkelig emballasje NOK 69 (86,25 inkl. moms )

2.2.1.5 Feil oppgitt vekt eller størrelse NOK 69.- (86,25 inkl. moms )
2.2.1.6 Overskrider leverandørens maksimale vekt og / eller størrelse for forsendelse til post-i-

butikk NOK 69.- (86,25 inkl. moms )

2.2.1.7 Overstiger fraktleverandørens maksimale størrelse for pakketransport NOK 109.- (136,25 inkl. moms )

2.2.1.8 Mislykket leveringsforsøk, nektet mottakelse, ingen til stede for å motta på adressen eller unnlatelse av å hente i post-i-butikk, noe som resulterer i et nytt leveringsforsøk eller retur til avsender 69, - (86,25 inkl. moms)

2.2.1.8.1 Manglende mulighet for å levere til mottakeren er likestilt med nektet mottakelse. Enten mottakeren nekter å åpne døren eller mottakeren ikke er på adressen, krever det håndtering utover det som er avtalt, noe som kan føre til merkostnader og forsinkelser.

2.2.1.9 Mislykket leveringsforsøk, nektet mottakelse, ingen til stede for å motta på adressen eller manglende henting, noe som resulterer i levering til post-i-butikk eller lagring 25, - (31,25 inkl. moms )

2.2.1.10 Privat mottakeradresse (når virksomhet velges) NOK 25 (31,25 inkl. moms ) 2.2.2 Mottakeravhengige utgifter

2.2.2.1 Når mottaker nekter mottagelse, påføres fraktleverandører og myndigheter oppgaver og ansvar som ligger ut over det forventede og som oftest medfører utgifter. Derfor kan både underleverandører og tollmyndigheter mm. oppkreve dekning av diverse utgifter samt eventuelle utgifter i forbindelse med destruering eller returforsendelse. Enhver utgift i denne forbindelsen påhviler alene kunden som vil bli fakturert for dette.

2.2.2.2 Generelt gjelder det at alle utgifter i forbindelse med returforsendelse avholdes av avsender/kunde, og ikke Billigpakke.no.

3. ORDREBEKREFTELSE / FAKTURA

3.1 Når det er bestilt og betalt, sendes det faktura samt adresseetikett til kunden via e-post. Dessuten sendes nærværende handelsbetingelser samt handelsbetingelser for den anvendte underleverandøren, jf. forbrukeravtaleloven.

3.2 NB: VÆR OPPMERKSOM PÅ AT DISSE BETINGELSENE ER AVGJØRENDE FOR KRAV TIL KUNDENS EMBALLERING OG KLARGJØRING AV FORSENDELSEN, UNDERLEVERANDØRENS HÅNDTERING, LEVERING SAMT EVENTUELL ERSTATNING O.L.

3.3 Hvis kunden har fakturaordning og betaler via faktura, fremsendes adresseetikett på e-post og faktura fremsendes på et senere tidspunkt.

3.4 Når betalingen er utført av kunden, reserveres beløpet på det anvendte betalingskortet. Når adresseetiketten fremsendes, heves pengene på betalingskortet da adresseetiketten fungerer som en tilgodeseddel på forsendelsen. Ved palletransport heves pengene på kortet ved inngåelse av avtalen da fremsendelsen av en transportør er en omkostningsdel av den bestilte ytelsen. NB.
Vær oppmerksom på at bruk av angreretten før avhentning medfører et gebyr for forgjeves transportørkjørsel for avhentning.

3.5 Fakturaordning
3.5.1 Det er mulig for bedriftskunder å betale via faktura. Avtalen må bekreftes av Billigpakke.no,

og forutsetter et gyldig CVR-nummer og en positiv kredittgodkjenning.

3.5.2 Kunder med fakturaordning kan kjøpe frakt for det beløpet de er godkjent for, og Billigpakke.no forbeholder seg retten til å stenge for fakturakjøp når maks grensen er nådd, eller hvis Billigpakke.no blir kjent med faktorer som påvirker gjeldende risikovurdering. I slike tilfeller kan kunden i utgangspunktet fortsette å handle via kredittkort

3.5.3 Hvis kunden ønsker mer kreditt, kan kunden avtale betaling av depositum. I så fall vil det betalte beløpet bli multiplisert med en faktor bestemt av Billigpakke.no, og øke kreditten med det beregnede beløpet. Depositumet er ikke rentebærende, og kunden kan få depositumet utbetalt når som helst, forutsatt at den opprinnelige kreditten ikke er overskredet.

3.5.4 Med mindre annet er skriftlig avtalt særskilt med Billigpakke.no, vil alle fakturakunder motta en total faktura for alle bestillinger bestilt i løpet av uken, forfaller 7 dager etter fakturadatoen, med mindre annet er skriftlig avtalt. Billigpakke.no sender bare fakturaer for de ukene kunden har lagt inn bestillinger. Ukentlig fakturering er den valgte frekvensen, uavhengig av størrelsen på bedriftskunden, for å sikre at det er mulig å betale utestående fakturaer, selv før de forfaller, hvis kreditten er utnyttet maksimalt.

3.5.5 Fakturaen som sendes med kredittkortbetaling er gratis. For de ukentlige fakturaene som sendes til kundene på fakturaordningen, belastes et gebyr på NOK 19.- (23,75) per uke for å dekke administrasjonskostnadene.

3.5.6 Fakturaer sendes på e-posten til den som er oppgitt under feltet "Faktura-e-post", og kunden er eneansvarlig for å lese og svare på videresendte e-poster og sørge for at det er riktig e- postadresse som er oppgitt.

3.5.7 Billigpakke.no forbeholder seg retten til å si opp enhver avtale om fakturaordning, kreditt og innskudd, dersom Billigpakke.no anser det nødvendig.

4. ANNULLERING / ANGRERETT

4.1 Som utgangspunkt er Billigpakke.nos ytelser unntatt angrerett. Angres et kjøp/bestilling kan det annulleres mot henvendelse til Billigpakke.no, enten skriftlig via e-post eller over telefon. Hvis det rettes henvendelse via e-post, skal denne merkes med overskriften «Avbestilling» og sendes til kontakt@billigpakke.no med tilhørende ordrenummer, bestillingsdato, navn og telefonnummer.

4.2 Annullering/avbestilling kan som regel foretas inntil 2 timer før det avtalte avhentningstidspunktet.

4.3 Pengene tilbakeføres til bankkonto i løpet av 1-3 virkedager til private kunder og virksomheter som ikke har fakturaordning. Dette kan imidlertid variere avhengig av det brukte kredittkortet for kjøpet.

4.4 Når først forsendelsen er avhentet eller innlevert, bortfaller angreretten. 5. AVHENTNING AV PAKKE

5.1 Når en tjeneste med avhentning er valgt, er det kundens ansvar å sikre at forsendelsen er forsvarlig emballert og klar til avhentning. For ytterligere betingelser og vilkår vedrørende avhentning, henvises til valgte leverandørs handelsbetingelser for den valgte ytelse som er vedheftet ordrebekreftelsen.

5.2 NB: MANGLENDE ETTERLEVELSE AV KRAVENE I DE VALGTE LEVERANDØRENES BETINGELSER KAN MEDFØRE VESENTLIGE UTGIFTER OG/ELLER TAP AV FORSENDELSEN SAMT FRAFALL AV ERSTATNINGSPLIKT FRA BILLIGPAKKE.NO OG UNDERLEVERANDØRENS SIDE.

6. INNLEVERING AV PAKKE

6.1 Når en tjeneste med innlevering er valgt, er det kundens ansvar å sikre at forsendelsen er forsvarlig emballert og blir innlevert til rett tid i overensstemmelse med den avgitte ordren. For betingelser og vilkår vedrørende innleveringsstedet henvises det til valgte leverandørs handelsbetingelser for den valgte tjenesten som er vedheftet ordrebekreftelsen.

6.2 NB: MANGLENDE ETTERLEVELSE AV KRAVENE I DE VALGTE LEVERANDØRENES BETINGELSER KAN MEDFØRE VESENTLIGE UTGIFTER OG/ELLER TAP AV FORSENDELSEN SAMT FRAFALL AV ERSTATNINGSPLIKT FRA BILLIGPAKKE.NO OG UNDERLEVERANDØRENS SIDE.

7. LEVERING

7.1 NB: VÆR OPPMERKSOM PÅ AT DEN TRANSPORTTIDEN SOM ER ANGITT I PRISKALKULATOREN ER VEILEDENDE OG AT EVENTUELLE GARANTIER ELLER KOMPENSASJON FOR SENERE LEVERING ENN ANGITT AVHENGER AV DEN VALGTE UNDERLEVERANDØRENS HANDELSBETINGELSER.

7.2 For betingelser og vilkår vedrørende levering, henvises det til valgte leverandørs handelsbetingelser for den valgte tjenesten som er vedheftet ordrebekreftelsen.

7.3 NB: MANGLENDE ETTERLEVELSE AV KRAVENE I DE VALGTE LEVERANDØRENES BETINGELSER KAN MEDFØRE VESENTLIGE UTGIFTER OG/ELLER TAP AV FORSENDELSEN SAMT FRAFALL AV ERSTATNINGSPLIKT FRA BILLIGPAKKE.NO OG UNDERLEVERANDØRENS SIDE.

8. FORSINKELSE

8.1 Det kan i enkelte tilfeller forekomme lengre leveringstid i forbindelse med at pakkene tollbehandles. Tollerne kan alltid ta en pakke ut til kontroll eller sette forsendelsen på «pause» til opplysningene de har behov for er tilstede. Dette vil dessverre noen ganger gi litt lengre leveringstid enn opplyst. Ved enhver inngripen fra offentlige myndigheters side som ikke skyldes handlinger fra Billigpakke.no eller underleverandører, bortfaller alle leveringsfrister og eventuelle tilhørende garantier samt deres respektive muligheter for erstatning.

8.2 Det kan leses mer vedr. erstatning ved forsinkelse under avsnittet «Ansvarsbegrensning». 9. PAKKENS STØRRELSE OG VEKT

9.1 Ved bestilling av forsendelse vil kunden kun bli tilbudt ytelser fra leverandører som er i stand til å ivareta en forsendelse med de opplyste dataene for mål og vekt. Hvis den fysiske forsendelsen avviker fra de opplyste målene, kan det medføre avvisning av forsendelsen eller etterfakturering,
jf. prisavsnittet. De tilbudte størrelsene er ikke alene avhengig av underleverandørens generelt tilbudte ytelser og muligheter, men også av den spesifikke handelsavtalen som er inngått mellom Billigpakke.no og den spesifikke underleverandøren. Derfor kan det være leverandører som ikke vil bli tilbudt i priskalkulatoren til tross for deres kapasitet ved direkte handel.

10. PAKKENS INNHOLD

10.1 NB: VÆR OPPMERKSOM PÅ AT KUN INNHOLD MED KORREKT VERDIANGIVELSE ER Å BETRAKTE SOM LOVLIGE FORSENDELSER. I TILFELLER AV TVIL VED EVENTUELL ERSTATNINGSSAK, VERDIANSETTES GJENSTANDER TIL DEN DOKUMENTERTE KOSTPRISEN. BRUKTE GJENSTANDER VERDIANSETTES TIL DEN LAVESTE AV DE TO FØLGENDE BELØPENE:

- DEN DOKUMENTERTE KOSTPRISEN
- DEN AKTUELLE OMSETNINGSVERDIEN

INNHOLD MED PÅVISELIG FALSK VERDIANGIVELSE KATEGORISERES SOM FORBUDTE VARER, HVORVED BILLIGPAKKE.NOS ERSTATNINGSANSVAR BORTFALLER.

10.2 VERDIFORSENDELSE

10.2.1 Forsendelser med f.eks. smykker, ur, kunstverk, antikviteter, edelstener, frimerker, unike gjenstander, gull eller sølv må ikke overstige en verdi eller deklarert verdi pr. forsendelse på mer enn 5000,- NOK eller tilsvarende i lokal valuta, med mindre særskilt avtale herom er inngått med Billigakke.no.

10.2.2 NB: VÆR OPPMERKSOM PÅ AT FORSENDELSER SOM OVERSTIGER EN VERDI PÅ 5000,- NOK UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL MEDFØRE ERSTATNING HVERKEN FRA BILLIGPAKKE.NO ELLER UNDERLEVERANDØRER HVIS DET IKKE SPESIFIKT ER TEGNET EN TILLEGGSFORSIKRING PÅ PAKKENS VERDI. DET KAN DESSUTEN IKKE GJØRES KRAV PÅ BELØP SOM OVERSTIGER DET BELØPET SOM ER FORSIKRET OG/ELLER ER OPPLYST PÅ EVENTUELLE TOLLDOKUMENTER JF. STK 10.1.3, MED MINDRE ANNET FØLGER DIREKTE AV NORSK LOV.

10.2.3 I TILFELLER AV UOVERENESSTEMMELSE MELLOM EVENTUELT OPPLYST TOLLVERDI OG VERDI ANGITT I TILLEGGSFORSIKRINGEN, VIL DET MINSTE BELØPET AV DE TO VÆRE DET AVGJØRENDE FOR ERSTATNINGENS STØRRELSE OG ØVRIG ETTER GJELDENDE REGLER FOR HVA SOM KAN FORSIKRES.

10.3 FORBUDTE VARER OG FARLIG GODS
NB: VÆR OPPMERKSOM P
Å AT DET ER KUNDENS ANSVAR Å SIKRE AT DET IKKE SENDES FORBUDTE GJENSTANDER. BILLIGPAKKE.NO PÅTAR SEG INTET ANSVAR FOR KONTROLL FORUT FOR AVSENDELSE. SENDES DET FORBUDTE VARER, BORTFALLER BILLIGPAKKE.NOS ERSTATNINGSANSVAR OG ENHVER UTGIFT SOM FØLGE AV FORSENDELSE AV FORBUDTE VARER, INKLUDERT FØLGESKADER OG ERSTATNINGSKRAV FRA TREDJEPART, PÅHVILER KUNDEN ALENE. AVSENDELSE AV FORBUDTE VARER KAN I VERSTE FALL MEDFØRE STRAFFANSVAR.

10.4 Forbudte varer som det IKKE er tillatt å sende med Billigpakke.no: 10.4.1 Alkoholholdig drikke
10.4.2 Dyreskinn (fra ville dyr)
10.4.3 Maling

10.4.4 Lettomsettelige varer med verdi som overstiger 5000,- NOK er forbudte, med mindre særskilt avtale er inngått med Billigpakke.no. Lettomsettelige varer kan f.eks. være kunstverk, antikviteter, edelstener, valuta, gull, sølv, smykker, ur og lignende.

10.4.5 Varer som er uerstattelige, herunder sjeldne varer, varer som ikke lenger produseres, samlerobjekter og lignende.

10.4.6 Farlig gods jf. ADR-konvensjonen. Det dreier seg generelt om gjenstander som kan være farlige hvis de ikke håndteres og transporteres etter bestemte forskrifter. Eksempler kan være beholdere under trykk, herunder også deodoranter med drivmiddel, eksplosive stoffer, giftstoffer og lignende. 


Fyllestgjørende liste kan evt. finnes på rikspolitiets hjemmeside. 10.4.7 Skytevåpen
10.4.8 Pels

10.4.9 Elfenben og produkter fremstilt av elfenben 10.4.10 Levende dyr

10.4.11 Penger og omsettelige papirer (f.eks. sjekker, veksler, obligasjoner, bankbøker, forhåndsbetalte kredittkort, aksjebrev eller andre verdipapirer)

10.4.12 Fordervelige varer
10.4.13 Personlige effekter (bortsett fra til USA) 10.4.14 Planter
10.4.15 Pornografisk materiale
10.4.16 Frø
10.4.17 Tobakk og tobakksprodukter

10.4.18 Varer som i sin utforming ligner eller kan forveksles med farlig gods eller ulovlige varer. Eksempler kan være spøk- og moroprodukter og lignende som i sin utforming kan oppfattes som farlige. I tilfeller av behov for denne type forsendelser, påhviler det kunden å treffe særskilt skriftlig avtale med Billigpakke.no før bestillingen av forsendelse betraktes som lovlig.

Se merknad i kapittel 22 for utvidet liste.

11. EMBALLERING – INNPAKNING

11.1 Kunden er ansvarlig for tilstrekkelig og forsvarlig emballering samt merking med en fyllestgjørende adresseetikett pr. pakke (se avsnittet «Adresseetikett»).

11.2 Billigpakke.no utfører ikke kontroll av emballasje og erstatter ikke transportskader hvis det vurderes at emballeringen ikke var tilstrekkelig og forsvarlig.

11.3 Pakker skal være emballert med både innvendig og utvendig emballasje, så de uten å lide skade kan behandles i inntil flere pakkesorteringsanlegg.

11.4 Den ytre emballasjen skal være kraftig og beregnet til, eller som minimum kvalitetsmessig egnet til, global pakketransport. Materialet på ytterste lag skal være PAPP, med mindre annet er skriftlig avtalt med Billigpakke.no forut for avsendelse.

11.5 Den indre emballasjen skal være tettsittende og bestå av støtabsorberende materiale, tilpasset innholdet.

11.6 Alle hulrom i alle retninger skal fylles med et velegnet materiale til å beskytte innholdet, også i tilfelle forsendelsen vendes på hodet eller på siden under transport.

11.7 Avsender skal sikre at det ikke kan skje forskyvning, trykk eller støt, hverken gjenstandene imellom eller mellom innholdet og sidene på emballasjen.

11.8 For ytterligere beskrivelse av den pågjeldende leverandørens krav til emballering, henvises det til den valgte leverandørens handelsbetingelser som er vedheftet ordrebekreftelsen.

11.9 NB: VÆR SÆRLIG OPPMERKSOM PÅ AT MANGLENDE ETTERLEVELSE AV KRAV TIL EMBALLASJE KAN MEDFØRE UTGIFTER OG FRAFALL AV ERSTATNINGSKRAV.

11.10 VED TRANSPORTSKADE ER FØLGENDE HVERKEN DEKKET AV BASISFORSIKRING ELLER TILLEGGSFORSIKRING, MEN ER IMIDLERTID FORTSATT DEKKET VED BORTKOMST:

11.10.1 Porselen, glass og keramikk.

11.10.2 Elektronikk (gjelder alle el-artikler)

11.10.3 Teknisk utstyr, herunder flatskjermer, datamaskin-, IT-, laserutstyr

11.10.4 Ytterligere informasjon rundt erstatning og forsikring ved transportskade og bortkomst utdypes i avsnittet «Forsikring / Ansvarsbegrensning».

12. ADRESSEETIKETT

12.1 Det er kundens plikt å forsikre at det sitter en adresseetikett på hver enkelt pakke eller pall i forsendelsen.

12.2 Adresseetiketten som skal anvendes sendes fra Billigpakke.no til den e-postadressen kunden har opplyst.

12.3 Det er kundens ansvar å videresende adresseetiketten til avsender dersom avsender og kunde ikke er én og samme.

12.4 NB: Det er ikke tillatt å endre på den fremsendte adresseetiketten da informasjon avleses på strekkoden. Hvis adresseetiketten endres eller er beskadiget/ufullstendig ved avhentning, bortfaller Billigpakke.no og underleverandørens ansvar for forsendelsens sikkerhet, uten mulighet for erstatningskrav fra kunden side dersom pakken blir skadet eller bortkommer. Eventuelle merutgifter i forbindelse med pakkens håndtering påhviler kunden alene.

13. TOLL

13.1 Våre underleverandører eller en lokal megler foretar den administrative fortollingen av opptil 6 tolltarifflinjer, uten beregning.

13.2 Billigpakke.no er ikke ansvarlig for noen annen utgift eller administrativt arbeid i forbindelse med import-/eksportfortolling enn de ovennevnte 6 tolltarifflinjer.

13.3 Hvis det i forsendelsen er varer for hvilke de respektive avsender- og mottakerlandets tollmyndigheter oppkrever toll, er disse utgiftene alene et mellomværende mellom disse tollmyndighetene, avsender og mottaker. I slike tilfeller kan Billigpakke.no være behjelpelig med kundeservice og kommunikasjon med de respektive partene i mulig omfang, men er ikke økonomisk ansvarlig og disse utgiftene er ikke inkludert, hverken helt eller delvis, i forsendelsens pris.

13.4 Hvis mottakerlandet pålegger importtoll på de avsendte varene, sendes tolloppkrevingen til mottaker. Dersom mottaker nekter å betale tollen eller å motta forsendelsen, påhviler det avsender å dekke eventuell skyldig toll samt alle andre utgifter i forbindelse med tollhåndteringen, herunder, men ikke begrenset til, gebyrer for håndtering, oppbevaring og eventuell destruksjon av forsendelsen.

13.5 Hvis avsenderlandet pålegger eksporttoll, vil tolloppkreving bli send til kunden. Tilsvarende er det kundens fulle ansvar å sikre at eventuelle andre krav, som for eksempel tillatelser, registreringer og lignende er rettidig og korrekt utarbeidet.

13.6 For beregning/spesifisering av toll og andre eventuelle administrative krav henviser Billigpakke.no til avsender- og mottakerlandets tollmyndigheter.

14. TOLLDOKUMENT

14.1 Ved forsendelser utenfor EU skal det utfylles et tolldokument (som også ofte benevnes proformafaktura/handelsfaktura eller lignende) som skal skrives ut og påsettes én av pakkene i forsendelsen. Ytterligere 2 kopier skal skrives ut og gis til sjåføren.

14.2 I TILFELLER AV FEIL ELLER MANGLER VED UTFYLLELSE, UTSKRIVNING, PÅSETNING OG UTLEVERING AV TOLLDOKUMENTET FRA KUNDENS SIDE, BORTFALLER BILLIGPAKKE.NOS FORPLIKTELSER OG EVENTUELLE UTGIFTER ER ALENE KUNDENS ANSVAR.

14.3 NB: VÆR OPPMERKSOM PÅ AT FORSENDELSER SOM OVERSTIGER EN VERDI PÅ 5000,- NOK UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL MEDFØRE ERSTATNING HVERKEN FRA BILLIGPAKKE.NO ELLER UNDERLEVERANDØRER HVIS DET IKKE SPESIFIKT ER TEGNET EN TILLEGGSFORSIKRING PÅ PAKKENS VERDI. DET KAN DESSUTEN IKKE GJØRES KRAV PÅ BELØP SOM OVERSTIGER DET BELØPET SOM ER FORSIKRET OG/ELLER ER OPPLYST PÅ EVENTUELLE TOLLDOKUMENTER JF. STK 10.1.3, MED MINDRE ANNET FØLGER DIREKTE AV NORSK LOV.

14.4 I TILFELLER AV UOVERENSSTEMMELSE MELLOM EVENTUELT OPPLYST TOLLVERDI OG VERDI ANGITT I TILLEGGSFORSIKRINGEN, VIL DET MINSTE BELØPET AV DE TO VÆRE DET AVGJØRENDE FOR ERSTATNINGENS STØRRELSE OG ØVRIG ETTER GJELDENDE REGLER FOR HVA SOM KAN FORSIKRES.

14.5 NB: VÆR OPPMERKSOM PÅ AT KUN INNHOLD MED KORREKT VERDIANGIVELSE ER Å BETRAKTE SOM LOVLIGE FORSENDELSER. I TILFELLER AV TVIL VED EVENTUELL ERSTATNINGSSAK VERDIANSETTES GJENSTANDER TIL DEN DOKUMENTERTE KOSTPRISEN. BRUKTE GJENSTANDER VERDIANSETTES TIL DEN LAVESTE AV DE TO FØLGENDE BELØPENE:


- DEN DOKUMENTERTE KOSTPRISEN

- DEN AKTUELLE OMSETNINGSVERDIEN

INNHOLD MED PÅVISELIG FALSK VERDIANGIVELSE KATEGORISERES SOM FORBUDTE VARER, HVORVED BILLIGPAKKE.NOS ERSTATNINGSANSVAR BORTFALLER. SE EVT. KAP 10.

15. FORSIKRING

15.1 Forsendelsen er som utgangspunkt dekket for tap gjennom den valgte leverandørens forsikring, jf. den pågjeldende underleverandørens handelsbetingelser. I tilfeller der den valgte leverandøren ikke tilbyr en dekning, vil Billigpakke.nos standardforsikring tre i kraft og sikre kunden en dekning på opptil kr. 500 inkludert moms. Dersom den enkelte underleverandøren tilbyr en standardforsikring, er det denne forsikringen som dekker hele kundens utgift.

15.1.1 NB: HVIS VERDIEN AV PAKKEN DIN OVERSTIGER NOK 500, - INKLUSIVE MOMS, VIL ALL MULIG KOMPENSASJON BARE FALLE TILBAKE PÅ DEN VALGTE FRAKTLEVERANDØRENS VILKÅR. HVIS DEN VALGTE FRAKTLEVERANDØREN BARE DELVIS ELLER SLETT IKKE TILBYR KOMPENSASJON FOR EN TAPT ELLER ØDELAGT FORSENDELSE, PÅTAR BILLIGPAKKE.NO SEG IKKE NOE ØKONOMISK ANSVAR FOR INNHOLDET I NOEN FORM, MED MINDRE BILLIGPAKKE.NOS TILLEGGSFORSIKRING ER TEGNET.

15.2 NB: VÆR OPPMERKSOM PÅ AT FORSENDELSER SOM OVERSTIGER EN VERDI
PÅ 5000,- NOK UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL MEDFØRE ERSTATNING HVERKEN FRA BILLIGPAKKE.NO ELLER UNDERLEVERANDØRER HVIS DET IKKE SPESIFIKT ER TEGNET EN TILLEGGSFORSIKRING PÅ PAKKENS VERDI. DET KAN DESSUTEN IKKE GJØRES KRAV PÅ BELØP SOM OVERSTIGER DET BELØPET SOM ER FORSIKRET OG/ELLER ER OPPLYST PÅ

EVENTUELLE TOLLDOKUMENTER JF. STK 10.1.3, MED MINDRE ANNET FØLGER DIREKTE AV NORSK LOV.

15.3 I TILFELLER AV UOVERENSSTEMMELSE MELLOM EVENTUELT OPPLYST TOLLVERDI OG VERDI ANGITT I TILLEGGSFORSIKRINGEN VIL DET MINSTE BELØPET AV DE TO VÆRE DET AVGJØRENDE FOR ERSTATNINGENS STØRRELSE OG ØVRIG ETTER GJELDENDE REGLER FOR HVA SOM KAN FORSIKRES.

15.4 NB: VÆR OPPMERKSOM PÅ AT KUN INNHOLD MED KORREKT VERDIANGIVELSE ER Å BETRAKTE SOM LOVLIGE FORSENDELSER. I TILFELLER AV TVIL VED EVENTUELL ERSTATNINGSSAK VERDIANSETTES GJENSTANDER TIL DEN DOKUMENTERTE KOSTPRISEN. BRUKTE GJENSTANDER VERDIANSETTES TIL DEN LAVESTE AV DE TO FØLGENDE BELØPENE:


- DEN DOKUMENTERTE KOSTPRISEN

- DEN AKTUELLE OMSETNINGSVERDIEN

INNHOLD MED PÅVISELIG FALSK VERDIANGIVELSE KATEGORISERES SOM FORBUDTE VARER, HVORVED BILLIGPAKKE.NOS ERSTATNINGSANSVAR BORTFALLER. SE EVT. KAP 10.

15.5 Tegnes det ikke en tilleggsforsikring, vil det ikke kunne gjøres krav på erstatning overfor Billigpakke.no på beløp som overstiger basisdekningen på 500,-

15.6 Enhver dekning som kunden ønsker som overstiger Billigpakke.nos basisforsikring eller den valgte underleverandørens forsikring vil kun være mulig hvis det tegnes en tilleggsforsikring.

15.7 En tilleggsforsikring vil dekke ved bortkomst eller beskadigelser på gods som ikke kan kategoriseres som forbudt eller farlig gods. Dog ikke transportskader på gjenstander omfattet av avsnittet «Emballasje og innpakning».

15.8 NB: SENDER KUNDEN FORBUDT ELLER FARLIG GODS, VIL DETTE DESSUTEN KUNNE MEDFØRE ERSTATNINGSKRAV OG KUNDEN VIL VÆRE UNDER STRAFFANSVAR DERSOM DET SENDTE PÅFØRER MATERIELL- ELLER PERSONSKADE JF. KAP 10.

15.9 Dekningsstørrelsen er angitt under følgende avsnitt om ansvarsbegrensning. 16. ANSVARSBEGRENSNING

16.1 Dersom kunden ikke overholder nærværende handelsbetingelser, bortfaller Billigpakke.nos erstatningsansvar i tilfeller av følgende skade eller tap.

16.2 Uten tegning av tilleggsforsikring kan det under ingen omstendigheter rettes erstatningskrav mot Billigpakke.no for beløp som overstiger basisforsikringens dekning på 500,00 NOK.

16.3 NB: VÆR OPPMERKSOM PÅ AT FORSENDELSER SOM OVERSTIGER EN VERDI PÅ 5000,- NOK UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL MEDFØRE ERSTATNING HVERKEN
FRA BILLIGPAKKE.NO ELLER UNDERLEVERANDØRER HVIS DET IKKE SPESIFIKT ER TEGNET EN TILLEGGSFORSIKRING PÅ PAKKENS VERDI. DET KAN DESSUTEN IKKE GJØRES KRAV PÅ BELØP SOM OVERSTIGER DET BELØPET SOM ER FORSIKRET OG/ELLER ER OPPLYST PÅ EVENTUELLE TOLLDOKUMENTER JF. STK 10.1.3, MED MINDRE ANNET FØLGER DIREKTE AV NORSK LOV.

16.4 I TILFELLER AV UOVERENESSTEMMELSE MELLOM EVENTUELT OPPLYST TOLLVERDI OG VERDI ANGITT I TILLEGGSFORSIKRINGEN, VIL DET MINSTE BELØPET AV DE TO VÆRE DET AVGJØRENDE FOR ERSTATNINGENS STØRRELSE OG ØVRIG ETTER GJELDENDE REGLER FOR HVA SOM KAN FORSIKRES.

16.5 NB: VÆR OPPMERKSOM PÅ AT KUN INNHOLD MED KORREKT VERDIANGIVELSE ER Å BETRAKTE SOM LOVLIGE FORSENDELSER. I TILFELLER AV TVIL VED EVENTUELL

ERSTATNINGSSAK VERDIANSETTES GJENSTANDER TIL DEN DOKUMENTERTE KOSTPRISEN. BRUKTE GJENSTANDER VERDIANSETTES TIL DEN LAVESTE AV DE TO

FØLGENDE BELØPENE:

- DEN DOKUMENTERTE KOSTPRISEN


- DEN AKTUELLE OMSETNINGSVERDIEN

INNHOLD MED PÅVISELIG FALSK VERDIANGIVELSE KATEGORISERES SOM FORBUDTE VARER, HVORVED BILLIGPAKKE.NOS ERSTATNINGSANSVAR BORTFALLER. SE EVT. KAP 10

16.6 Forsinkelser av levering medfører kun mulighet for erstatning hvis dette er skriftlig avtalt med Billigpakke.no. Omtalte skriftlige avtale utgjør grunnlaget for de vilkårene som medfører erstatning. Underleverandørers vilkår for erstatning ved forsinkelser er ikke gjeldende uten denne avtalen mellom kunde og Billigpakke.no.

16.7 Billigpakke.no kan under ingen omstendigheter gjøres ansvarlig for indirekte tap, driftstap, tapt fortjeneste eller andre tap enn det i nærværende betingelser nevnte ansvar. Billigpakke.no er tilsvarende ikke ansvarlig for eventuelle tap som følge av omstendigheter som kan karakteriseres som arbeidsstans, force majeure, terrorhandlinger, streiker, krig, naturkatastrofer, cyberangrep m.v.

16.8 Forsinkelser forårsaket av tollmyndigheter
16.8.1 Billigpakke.no er ikke ansvarlig for forsendelser som strander hos lokale tollmyndigheter.

Frigivelse fra lokal toll er ene og alene kundens, avsenders og mottakers ansvar.

16.8.2 Det kan ikke gjøres krav på utbetaling av forsikring i forbindelse med forsendelser som er i tollmyndigheters varetekt.

16.8.3 Eventuelle utgifter i forbindelse med returforsendelse fra tollen,påhviler ene og alene kunden. Herunder både returomkostninger, toll, omkostning for destruksjon, oppbevaring eller lignende lokale håndteringsomkostninger.

17. VERNETING

17.1 Alle tvister om samarbeidsavtalen samt om disse generelle forretningsbetingelsene skal avgjøres etter norsk rett. Retten i Hjørring, DK skal være første instans for verneting.

18.REKLAMASJON

18.1 Hvis du ikke er tilfreds med den utførte ytelsen, kan du kontakte kundeservice via kontaktsiden på www.billigpakke.no

18.2 Som utgangspunkt har du ikke 2 års reklamasjonsrett da det er en tjenesteytelse. Derfor bes du med det samme å kontakte oss hvis du opplever problemer.

18.3 REKLAMASJON VED BORTKOMST

18.3.1 Hvis det mangler en pakke eller kolli i din forsendelse ved mottagelse, bør mottaker straks opplyse sjåføren hvis mulig. Kunden bør dessuten innen 3 virkedager etter mottagelse kontakte Billigpakke.no da en etterforskning krever akutt handling og naturlig vanskeliggjøres for hver dag som går.

18.3.2 Hvis Billigpakke.no ikke kontaktes innen 3 virkedager etter faktisk eller forventet mottagelse, kan Billigpakke.nos erstatningsansvar frafalle.

18.3.3 Hvis en hel forsendelse er bortkommet, må kunden rette skriftlig henvendelse til Billigpakke.no via kontaktskjemaet på https://www.billigpakke.no/Kontakt_oss#/ innen 90 dager etter forventet mottagelse av varen. Hvis denne fristen ikke overholdes, bortfaller Billigpakke.nos erstatningsansvar.

18.4 REKLAMASJON VED BESKADIGELSE
18.4.1 Hvis ditt pakkegods er beskadiget, må du gjøre følgende innen 3 virkedager for å ha krav

på evt. erstatning:
18.4.1.1 Undersøk alltid godsets ytre tilstand ved mottagelse.
18.4.1.2 Dokumenter skaden ved å ta bilder.
18.4.1.3 Kontakt Billigpakke.no via kontaktsiden på www.billigpakke.no 18.4.1.4 Opplys ordrenummer og legg ved bildedokumentasjon.

18.4.2 Forsendelsen inkludert emballasje må oppbevares så det er mulig for Billigpakke.no å besiktige skadene personlig i opptil 4 uker etter at reklamasjonen er anmeldt, ellers frafalles erstatningsansvaret.

18.4.3 Mottaker må stille evt. beskadigede pakker klare til avhentning på leveringsadressen i originalemballasje i opptil 4 uker etter mottagelse dersom dette ønskes av Billigpakke.no. Er dette ikke mulig, mister kunden og/eller mottaker muligvis retten til erstatning.

19. FORELDELSESFRISTER

19.1 Alle krav mot Billigpakke.no skal fremsettes skriftlig, så raskt som det med rimelighet er praktisk mulig. Ved skade eller manko/manglende pakker i en forsendelse må kunden eller mottaker reklamere til Billigpakke.no innen 3 virkedager etter levering da samtlige krav ellers kan bortfalle.

20. KLAGEADGANG

20.1 Hvis du som forbruker vil klage over ditt kjøp, må du kontakte Billigpakke.no via https:// www.billigpakke.no/Kontakt_oss#/.

20.2 Hvis det ikke lykkes for oss å finne en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning Nævnenes Hus Toldboden 2
8800 Viborg www.forbrug.dk

20.3 Har du bopel i et EU-land, kan du klage til EU-kommisjonens klageportal på internett her - http://ec.europa.eu/odr

21. PERSONVERNERKLÆRING

Hva vi gjør med dine personlige opplysninger
21.1 For at du skal kunne inngå avtale med oss, har vi behov for følgende opplysninger:

Navn
Adresse Telefonnummer E-postadresse

21.2 Vi utfører registreringen av dine personopplysninger med det formål å kunne levere ytelsen for deg.

21.3 Personopplysningene registreres hos Billigpakke.no AS og oppbevares i fem år med henblikk på etterlevelse av regnskapsloven, hvoretter opplysningene slettes.

21.4 Når det innsamles personopplysninger via vår nettside, sikrer vi at det alltid skjer ved avgivelse av ditt uttrykkelige samtykke slik at du er informert om nøyaktig hvilke opplysninger som innsamles og hvorfor.

21.4.1 Når en ny forretningskonto opprettes, utfører systemet en kredittvurdering av CVR- nummeret. Denne kredittvurderingen gjennomføres automatisk uten involvering av ansatte, og gjøres for å kunne tilby kundene en fakturaordning og for å sikre Billigpakke.no mot svindel og dårlige betalere.

21.4.2 Kredittvurderingen foretas av Risika og overføres ikke til andre i noen form. Risikas personopplysningspolicy finner du på https://risika.dk/da/privacy

21.5 Vi oppbevarer ikke kundeopplysninger kryptert.
21.6 Vi transmitterer ikke kundeopplysninger kryptert. All betaling foregår imidlertid via krypterte

og sikre forbindelser som forestås av NETS i samarbeid med ePay.

21.7 Opplysninger avgitt til Billigpakke.no videregis eller selges på ingen måte til tredjeparter, og vi registrerer ingen personfølsomme opplysninger.

21.8 Vi samarbeider utover dette med en rekke andre virksomheter, herunder fraktleverandører, som oppbevarer og behandler data. Virksomhetene behandler utelukkende opplysninger på våre vegne og kan ikke bruke dem til egne formål.

21.9 Vi samarbeider kun med databehandlere i EU eller i land som kan gi dine opplysninger en tilstrekkelig beskyttelse.

21.10 Anmeldelsessiden Trustpilot gis adgang til persondata alene med henblikk på bekreftelse av kunderelasjonen med Biligpakke.no. De opplysningene som gis til Trustpilot i denne forbindelsen videregis eller selges på ingen måte til tredjeparter av Trustpilot.

21.11 Som registrert hos Billigpakke.no har du alltid rett til å gjøre innsigelse mot registreringen. Du har også rett til innsikt i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Disse rettighetene har du etter persondataloven, og henvendelse i forbindelse med dette rettes til Billigpakke.no via kontaktsiden på www.billigpakke.no.

22. MERKNADER

Forbudte varer: Alkoholholdige drikkevarer, artikler av ganske særlig verdi (f.eks. kunstverk, antikviteter, edelstener, gull og sølv), dyreskinn (som ikke stammer fra oppdrett/dyrehold), elfenben og elfenbensprodukter, farlige stoffer/materialer (ifølge IATA-og ADR-forskrifter), fordervelige varer, frø, levende dyr, pels, penger, omsettelige gjenstander og betalingskort med verdi, planter, pornografisk materiale, smykker og ur (bortsett fra bijouteri og bijouteri-ur) som overstiger USD 500 eller tilsvarende i lokal valuta pr. pakke1. Tobakk og tobakksprodukter,
våpen. På samme vis er følgende forbudt: Varer under ATA Carnet og alle midlertidige eksporter og importer; varer under FCR, FCT og CAD (Cash Against Document); forsendelser med iboende

feil som ifølge deres natur vil ha tendens til å tilsmusse, svekke eller beskadige personer, gods eller utstyr; varer hvis frakt er forbudt ved lov i opprinnelses-, transitt- eller destinasjonslandet (f.eks. elfenben og elfenbensprodukter); varer som pålegges punktavgifter (f.eks. spiritus), eller som krever særlige fasiliteter, sikkerhetsforholdsregler eller tillatelser. Under gjeldende lov kan visse varer kun transporteres under foreskrevne forhold og visse varer kan ikke transporteres med fly (f.eks. væsker i glassbeholdere).1 Bijouteri og bijouteri-ur: smykker og ur, for hvilke detaljprisen er under USD 150 pr. gjenstand, og som ikke inneholder edle metall(er) og/eller stein. Alminnelige varer som potensielt kan være farlig gods, airbags (kan inneholde airbag-oppustere, airbag- elementer eller sikkerhetsselespenner), utstyr til aircondition (kan inneholde gass under trykk), reservedeler til fly (kan inneholde varer som bruker drivstoff og som ikke kan bli helt rengjort og derfor må sendes regulert), reservedeler til biler (kan inkludere karburatorer, drivstoffledninger, bensintanker som kanskje inneholder drivstoff), barometre (kan indikere spor av kvikksølv), batterier (finnes i mange varianter og typer. Flere batterityper er klassifiserte som farlige materialer. Dette inkluderer bilbatterier, mange litiumbatterier, etc.

Beskyttelse mot kortslutninger er nødvendig, også for batterier som ikke hører inn under bestemmelser for farlige materialer), åndedrettsapparater (kan bety oksygensylindre under trykk), oksesæd (kan indikere tilstedeværelse av tørris eller flytende gass.), campingutstyr (kan inneholde mange forskjellige farlige varer som for eksempel: ammunisjon, batterier, kokeplater, antennelig gass, antenningsvæsker, antennelige væsker, varmeproduserende pakker, lightere, fyrstikker (både de man kan tenne overalt og sikkerhetsfyrstikker), signalbluss, STERNO brennstoff til matlaging eller oppvarming - rammen i visse ryggsekker kan inneholde væsker), motorsag og andre slags el-verktøy (vil høyst sannsynlig inneholde rester av drivstoff), kjemisk oksygen (kan indikere tilstedeværelse av en oksygengenerator.), Sigarettlighter (også lightere eller gjenoppfyllingsgass til lightere eller fakler kan inneholde antennelig gass eller væske), datamaskinutstyr (kan inneholde uavbrytelige el-forsyninger med batterier, magneter i høyttalere og skriverblekk). Verktøy til konstruksjon (kan indikere tilstedeværelse av batterier, CO2-patroner og andre strømkilder, sager eller generatorer som kjører på drivstoff, radiatorer som alle kan inneholde drivstoff, fakler med petroleum, maling, tørremiddel og fortynningsvæske), kosmetikkprodukter (kan inneholde antennelige væsker), Kryoteknikk-væske (betyr en flytende gass med meget lav temperatur som skal sendes som en regulert vare). Sylinder/Container/ Tank (kan inneholde antennelig eller ikke-antennelig gass under trykk). Tannpleieapparater/-utstyr (kan inneholde farlige kjemikalier som for eksempel resin, oppløsningsmiddel eller gasser). Bore- og mineutstyr (kan inneholde sprengstoffer, syrer, smøremidler, kvikksølv eller annet farlig gods). Elektrisk utstyr (kan inneholde kraftige magneter, kvikksølv i kontakter, eller hvilke som helst batterier, eller uavbrytelige strømforsyninger som inneholder batterier). El-apparater (kan inneholde fuktige batterier eller litiumbatterier. Selv om batteriene ikke er nevnt i veiledningen skal de beskyttes mot kortslutninger). Motordeler (kan inkludere karburatorer, drivstoffledninger, bensintanker som kanskje inneholder drivstoffrester). Gjødsel (ammoniumnitrat kan oksidere.) Brannslukkere eller annet brannslukningsutstyr (kan inneholde gass under trykk eller utstyr som kjører på drivstoff.) Frossen mat (kan inneholde tørris). Gass (kan indikere tilstedeværelse av en antennelig væske som for eksempel bensin, en antennelig gass eller ikke-antennelig gass). Kjøkkenutstyr (kan inkludere maling, blekemiddel, spraybokser under trykk og andre farlige varer). Jaktutstyr (kan inneholde ammunisjon til små våpen eller andre camping-relaterte varer). Ismaskiner (kan inneholde gass under trykk). Laboratorieutstyr (kan inneholde forskjellige farlige materialer). Utstyr til tøyvask (kan bety sterke blekemidler eller oksiderende stoffbehandlinger). Hageredskaper (ting som for eksempel, men ikke kun, gressklippere og hagetrimmere kan inneholde farlige materialer i kraft av drivstoff og/eller batterier). Lightere (også lightere eller gjenoppfyllingsgass til lightere eller fakler kan inneholde antennelig gass eller væske).

Reservedeler (kan inneholde lim, maling, forseglingsmiddel, oppløsningsmiddel eller andre kjemikalier og gasser). Legemidler (kan inneholde antennelige eller korrosive kjemikalier, smittefarlige stoffer eller radioaktive materialer). Kvikksølv (begrepet «kvikksølv» kan indikere en forsendelse som er regulert). Motorisert utstyr (som kanskje inneholder drivstoff eller batterier). MSDS eller Material Safety Data Sheet (kan indikere at produktet er farlig. Sørg for at forsendelsen kommer under analyse av en ekspert før den kommer videre). Kontorartikler (kan inneholde spraybokser, med både antennelig eller ikke-antennelig farge, uavbrytelige strømforsyninger med batterier). Oksygengeneratorer (betyr forbudt kjemisk gjenstand som oksiderer og generer høye varmetemperaturer). Passasjerserviceenhet - PSU (kan indikere tilstedeværelse av en oksygengenerator som de man finner i et fly). Parfyme (kan inneholde antennelige væsker). Farmasøytiske materialer (kan inneholde antennelige væsker, radioaktive medisiner eller andre farlige kjemikalier). Fotoutstyr (kan inneholde syrer, korrosive materialer, blekemiddel eller giftige

materialer). Bor, skrutrekkere og andre slags verktøy med oppladbart batteri (kan inneholde litiumbatterier). Kjøleutstyr (kan inneholde gass under trykk). Reparasjonssett (kan inneholde lim, maling, oppløsningsmiddel, antennelige gasser eller annet farlig gods). Prøver til forskning (kan inneholde flere varer som er farlig gods). Meningsmålingsutstyr (kan indikere tilstedeværelse av elektriske apparater, batterier, strømforsyninger og andre regulerte materialer). Kjemikalier og reservedeler til svømmebasseng, jacuzzi (kan inneholde oksiderende materialer eller annet farlig gods). Termometre (kan indikere spor av kvikksølv). Verktøykasser (kan inneholde sprengstoffer, oppladbare batterier), gass under trykk (spraybokser), antennelig lim eller maling, korrosive væsker, etc.). Vaksiner (kan være pakket i tørris). Gift (væske, pulver eller annet som kan være giftig). Værmålingsutstyr (kan indikere tilstedeværelse av apparater som inneholder kvikksølv). Batterityper (det er mange typer batterier tilgjengelige i dag og mange hører inn under forskriften om farlige materialer når de skal transporteres og må derfor kun bli sendt gjennom fraktselskaper som er autorisert til å sende farlig gods). Blyakkumulatorer (alminnelige i biler, elektriske rullestoler, visse faste strømkilder til datamaskiner og andre applikasjoner. Disse batteriene inneholder sterkt etsende syre og kan medføre kortslutninger og dermed brann). Andre bilbatterier (testede batterier som beviselig ikke kan lekke må sendes som ikke-farlig materiale innenfor USAs grenser. Batterier og pakker må merkes med «NONSPILLABLE» eller «NONSPILLABLE BATTERY»). Litiummetall og litiumionbatterier

(disse batteriene kan være både oppladbare og ikke-oppladbare strømkilder, og er alminnelige i datamaskiner, mobiltelefoner, kameraer og andre små elektroniske apparater. Hvis de mistes, presses eller kortsluttes, kan litiumbatterier utvikle meget høye varmetemperaturer og antenne. De er derfor meget farlige i tilfelle brann). Andre batterier.

Billigpakke.no overholder de reglene for lufttransport som er oppstilt av International Air Transport Association (IATA) og de reglene for veitransport som er oppstilt av UN ADR, og mottar ikke farlig gods i sitt system – nasjonalt eller internasjonalt. Lokale nasjonale regler gjelder også for veitransport. Virksomheter eller private som sender farlig gods uten korrekt merking, dokumentasjon og emballasje kan idømmes betydelig økonomisk og juridisk straff. Det er også viktig å huske følgende når du sender varer med Billigpakke.no: 1 Hvis du gjenbruker emballasje eller esker, må du sikre at gamle etiketter er fjernet. Etiketter med betegnelsen Farlig gods/ Dangerous Goods på en pakke vil medføre at forsendelsen blir holdt tilbake og undersøkt, noe som vil medføre forsinkelser og ubeleiligheter for deg og din kunde. 2 Hvis du sender varer som eventuelt – på grunn av deres usedvanlige navn, utseende, eller annet – kunne forveksles med farlig gods, men ikke er det, vil det være en fordel å klart anføre i forsendelsesdokumentene at varene «ikke er klassifisert som farlig gods» (not classified as Dangerous Goods). Derved sikrer du at forsendelsen ikke forsinkes unødig. Eventuelle gale deklarasjoner vil medføre strenge straffer for avsenderen.